Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

KLAUZULA informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ramach funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Wzgórza Zamkowego przy ul. dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, niniejszym informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Szczebrzeszyn pod adresem: Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn, tel. 84 68 21 095, email: um@szczebrzeszyn.pl.
  2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: iod@zeto.lubli.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z art. 9a i 50 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi serwisu lub wsparcia dla Urzędu.
  5. Obraz uzyskany w ramach monitoringu wizyjnego będzie przechowywany przez okres nieprzekraczający 30 dni od momentu pozyskania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą stanowią dowód w postępowaniu, wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy RODO.
  8. Przebywanie na terenie objętym monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie danych osobowych przez Administratora.

Szczegółowe informacje dot. funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Wzgórza Zamkowego przy ul. dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie reguluje zarządzenie nr 169 Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 20 listopada 2019 r. zmienione zarządzeniem nr 35 z dnia 1 lutego 2024 r., które znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie pokój nr 7 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej - http://bip.szczebrzeszyn.pl/.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 683
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Nazwa dokumentu: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ramach funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Wzgórza Zamkowego przy ul. dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie
Skrócony opis: klauzula monitoring
Osoba, która wytworzyła informację: Inspektor Ochrony Danych
Osoba, która udostępnia informację: Inspektor Ochrony Danych
Data wytworzenia informacji: 06.02.2024
Data udostępnienia informacji: 06.02.2024 11:24:15
Data ostatniej aktualizacji: 20.02.2024 12:58:50
Rejestr zmian