Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

KLAUZULA informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ramach funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, niniejszym informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Szczebrzeszyn pod adresem: Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn, tel. 84 68 21 095, email: um@szczebrzeszyn.pl.
  2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się
    z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: iod@zeto.lubli.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z art. 9a i 50 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi serwisu lub wsparcia dla Urzędu.
  5. Obraz uzyskany w ramach monitoringu wizyjnego będzie przechowywany przez okres nieprzekraczający 30 dni od momentu pozyskania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą stanowią dowód w postępowaniu, wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy RODO.
  8. Przebywanie na terenie objętym monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie danych osobowych przez Administratora.

Szczegółowe informacje dot. funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie reguluje zarządzenie nr 98 Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 16 września 2019 r. zmienione zarządzeniem nr 44 z dnia 8 lutego 2024 r., które znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie pokój nr 7 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej - http://bip.szczebrzeszyn.pl/.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 607
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Nazwa dokumentu: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ramach funkcjonowania monitoringu wizyjnego Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Inspektor Ochrony Danych
Osoba, która udostępnia informację: Inspektor Ochrony Danych
Data wytworzenia informacji: 06.02.2024
Data udostępnienia informacji: 06.02.2024 11:12:54
Data ostatniej aktualizacji: 20.02.2024 12:41:40
Rejestr zmian