Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie Plac Tadeusza Kościuszki 1.

1. Stanowisko pracy: referent ds. kadr

Referat Organizacyjno - Kadrowy

Przewidziany termin rozpoczęcia pracy – 01 marca 2022 roku

Wymiar czasu pracy: pełny etat

2. Niezbędne wymagania. Kandydat:

 1. ma obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. wykształcenie wyższe w zakresie prawa, administracji,
 3. minimum 6 m-cy stażu pracy w strukturach administracji samorządowej,
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 5. nie był karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):

 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, przepisów o ochronie danych osobowych i instrukcji kancelaryjnej,
 • umiejętność interpretowania przepisów prawnych oraz ich stosowania,
 • doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowych,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność, gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • doświadczenie w obsłudze specjalistycznych programów biurowych.

4. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

 1. prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu Miasta, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 2. przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 3. ustalanie uprawnień pracowników do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowej, dodatku za wysługę lat,
 4. przygotowywanie dokumentów związanych ze zmianą wynagrodzenia, przyznawaniem nagród i dodatków,
 5. ustalanie uprawnień urlopowych, prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy,
 6. wydawanie i ewidencjonowanie aktualnych badań lekarskich,
 7. prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników na wolne stanowiska urzędnicze,
 8. przygotowywanie projektów regulaminów i zarządzeń Burmistrza z zakresu prawa pracy,
 9. prowadzenie spraw dotyczących organizowania praktyk dla uczniów szkół średnich i wyższych,
 10. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji stażów pracy, przygotowania zawodowego itp.,
 11. sporządzanie analiz, statystyk i sprawozdań dotyczących zatrudnienia.                                                                                                                    

4a. Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku:

Umowa o pracę z osobą, która wygra nabór na stanowisko referenta ds. kadr w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie zostanie zawarta na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.                                   
Praca administracyjno-biurowa. Siedziba – Urząd Miejski w Szczebrzeszynie. Konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, sytuacje stresowe, systematyczne doskonalenie, szkolenia. Stanowisko pracy jest wyposażone w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa.

4b. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem (list motywacyjny),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,*
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • podpisane oświadczenie kandydata: o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, że cieszy się nieposzlakowaną opinią, *
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko referenta ds. kadr o następującej treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie nie wynikającym
  z obowiązujących przepisów prawa zawartych w mojej ofercie pracy przez Burmistrza Szczebrzeszyna, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn w celu rekrutacji
  na wolne stanowisko pracy – referenta ds. kadr w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie”.
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w sytuacji, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn.zm.).

*Wymienione oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej http://bip.szczebrzeszyn.pl zakładka „Nabór do pracy – aktualne rekrutacje”.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie Plac Tadeusza Kościuszki 1,   22-460 Szczebrzeszyn z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta ds. kadr” w terminie do dnia 18 lutego 2022r. do godziny 15:30 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

 

7. Inne informacje:

Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Szczebrzeszyna, która w dniu 21 lutego 2022r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego dokona otwarcia kopert z dokumentami aplikacyjnymi, sprawdzi ich kompletność i ustali termin przeprowadzenia rozmów z kandydatami, którzy zostali zakwalifikowani do dalszej części konkursu.

Przy otwarciu kopert z aplikacjami mogą być obecni kandydaci.

Kandydaci spełniający wymogi formalne którzy zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowani telefonicznie bądź e-mailem i zaproszone do dalszej procedury rekrutacyjnej tj. rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

Informacje związane z procedurą naboru będą udzielane w dniach i godzinach pracy Urzędu pod numerem (84) 6821095 wew. 335

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.szczebrzeszyn.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego
w Szczebrzeszynie.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru będą niezwłocznie odesłane pocztą.

 

Szczebrzeszyn, dnia 04 lutego 2022r.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1219
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Nazwa dokumentu: referent ds. kadr
Skrócony opis: referent ds. kadr
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Kościk
Osoba, która udostępnia informację: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 07.02.2022
Data udostępnienia informacji: 07.02.2022 14:34:40
Data ostatniej aktualizacji: 24.02.2022 14:12:50
Rejestr zmian