Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie Plac Tadeusza Kościuszki 1.

1. Stanowisko pracy: referent ds. funduszy pomocowych

Referat Zarządzania Funduszami Zewnętrznymi i Zamówień Publicznych

Przewidziany termin rozpoczęcia pracy – 01 marca 2022 roku

Wymiar czasu pracy: pełny etat

2. Niezbędne wymagania. Kandydat:

 1. ma obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 4. nie był karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

3.Dodatkowe wymagania od kandydatów (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):

 1. Znajomość aktów prawnych z zakresu administracji publicznej, a w szczególności:               
  - ustawy o samorządzie gminnym,                                                                                      
  - ustawy o pracownikach samorządowych,                                                                         
  - ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,                                                                       
  - ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych,                                              
  - ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg,                                                                          
  - uchwały nr  84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,                
  - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych,
 2. Znajomość zagadnień z zakresu tworzenia projektu, przygotowania wniosku o dofinansowanie,  wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu.
 3. Znajomości zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych, w tym zasad kwalifikowania na działania współfinansowane z funduszy unijnych oraz funkcjonowania krajowych funduszy pomocowych.
 4. Biegła znajomość programów komputerowych, obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
 5. Umiejętność pracy w zespole, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność, bezstronność i obiektywizm.
 6. Gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

4.Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

1) Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych wymagających stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym min. zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządzanie protokołów przeprowadzonych postępowań zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, prowadzenie rejestru zamówień publicznych udzielonych na podstawie ustawy, przygotowywanie sprawozdań o zamówieniach publicznych.                         
2) W zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami zewnętrznymi, a w szczególności:

 1. monitorowania możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych (krajowych
  i zagranicznych) na realizację zadań własnych gminy oraz analiza warunków dostępu
  i uczestnictwa w procedurze aplikacyjnej;
 2. opracowywanie we współpracy z merytorycznymi referatami Urzędu wniosków aplikacyjnych w celu pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania;
 3. koordynacja, nadzór i bieżące monitorowanie procesu aplikacyjnego, realizacji oraz rozliczania wskazanych projektów realizowanych przez gminę;
 4. aktualizacja w razie potrzeby harmonogramów rzeczowo-finansowych umów;
 5. współpraca z właściwymi merytorycznie referatami gminy w zakresie wdrażania, realizacji
  i rozliczania projektów realizowanych przez gminę w zakresie wdrażania, realizacji
  i rozliczania projektów realizowanych przez gminę;
 6. bieżąca obsługa administracyjna projektu pod względem przepływu dokumentów, sporządzanie wniosków do budżetu w związku z finansowaniem zadań ze środków zewnętrznych;
 7. przygotowywanie wniosków o płatność lub innych dokumentów związanych
  z refundacją wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów, prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej w zakresie pozyskanych środków;
 8. współpraca z właściwymi merytorycznie referatami gminy w zakresie monitoringu
  i sprawozdawczości projektów realizowanych przez gminę w okresie ich trwałości;
 9. udostępnianie przedstawicielom Instytucji Zarządzających i Kontrolujących informacji
  i dokumentów dotyczących realizowanych projektów z udziałem środków zewnętrznych;
 10. przechowywanie oraz archiwizowanie dokumentacji realizowanych projektów
  z udziałem środków zewnętrznych;
 11. prowadzenie merytorycznej zakładki o realizowanych projektach na stronie internetowej gminy wraz z dbaniem o zapewnienie odpowiedniej promocji realizowanych projektów;
 12. prowadzenie działalności w zakresie pozyskiwania i łączenia środków finansowych na realizacje zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;

3) W zakresie planowania i rozwoju, a w szczególności:

 1. opracowywanie i współpraca przy opracowywaniu dokumentów o charakterze strategicznym w zakresie rozwoju gminy, ich aktualizacja i monitoring procesu wdrażania w kontekście pozyskiwania funduszy zewnętrznych pod kątem stawianych wymogów przez te fundusze;
 2. współpraca z jednostkami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi ukierunkowanymi na rozwój lokalny;
 3. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie gromadzenia informacji
  o dostępnych terenach inwestycyjnych i przedsiębiorczości w gminie.

4a. Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku:

Umowa o pracę z osobą, która wygra nabór na stanowisko referenta ds. funduszy pomocowych w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie zostanie zawarta na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.                                       
Praca administracyjno-biurowa. Siedziba – Urząd Miejski w Szczebrzeszynie. Konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, sytuacje stresowe, systematyczne doskonalenie, szkolenia. Stanowisko pracy jest wyposażone w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa.

4b. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem (list motywacyjny),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,*
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • podpisane oświadczenie kandydata: o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, że cieszy się nieposzlakowaną opinią, *
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko referenta ds. funduszy pomocowych o następującej treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie nie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa zawartych w mojej ofercie pracy przez Burmistrza Szczebrzeszyna, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn w celu rekrutacji na wolne stanowisko pracy – referenta ds. funduszy pomocowych w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie”.
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w sytuacji, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn.zm.).

*Wymienione oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej http://bip.szczebrzeszyn.pl zakładka „Nabór do pracy – aktualne rekrutacje”.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie Plac Tadeusza Kościuszki 1,   22-460 Szczebrzeszyn z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta ds. funduszy pomocowych” w terminie do dnia  
14 lutego 2022r. do godziny 15:30 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

7. Inne informacje:

Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Szczebrzeszyna, która w dniu 17 lutego 2022r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego dokona otwarcia kopert z dokumentami aplikacyjnymi, sprawdzi ich kompletność i ustali termin przeprowadzenia rozmów z kandydatami, którzy zostali zakwalifikowani do dalszej części konkursu.

Przy otwarciu kopert z aplikacjami mogą być obecni kandydaci.

Kandydaci spełniający wymogi formalne którzy zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowani telefonicznie bądź e-mailem i zaproszone do dalszej procedury rekrutacyjnej tj. rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

Informacje związane z procedurą naboru będą udzielane w dniach i godzinach pracy Urzędu pod numerem (84) 6821095 wew. 335

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.szczebrzeszyn.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru będą niezwłocznie odesłane pocztą.

 

Szczebrzeszyn, dnia 01 lutego 2022r.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1300
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Nazwa dokumentu: referent ds. funduszy pomocowych
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Tyszko, kierownik referatu
Osoba, która udostępnia informację: Jolanta Tyszko, kierownik referatu
Data wytworzenia informacji: 01.02.2022
Data udostępnienia informacji: 01.02.2022 15:59:29
Data ostatniej aktualizacji: 24.02.2022 14:16:07
Rejestr zmian