Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Znak: ROK.0050.4.2021, Szczebrzeszyn 30 marca 2021r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie Plac Tadeusza Kościuszki 1.

1. Stanowisko pracy: referent do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie – 2 etaty

Wymiar czasu pracy: pełny etat

2. Niezbędne wymagania. Kandydat:

 1. ma obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. wykształcenie wyższe – specjalizacja: finanse lub rachunkowość,
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 4. nie był karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):

 • biegła znajomość zagadnień związanych ze sprawozdawczością i rachunkowością budżetową w szczególności z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych do ustaw, a także uregulowań dotyczących postępowania administracyjnego i przepisów regulujących ustrój samorządu gminnego.
 • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność, gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • umiejętność obsługi specjalistycznych programów z zakresu ewidencji księgowej.

4. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

 • Prowadzenie rachunkowości Urzędu Miasta i Gminy zgodnie ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) oraz Zakładowym Planem Kont w szczególności:
 1. prowadzenie ewidencji syntetycznej,
 2. ewidencja analityczna rozrachunków,
 3. okresowe uzgadnianie księgowości analitycznej z odpowiednimi kontami syntetycznymi i ze stanem faktycznym,
 4. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych,
 • Sprawy finansowe:
 1. sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów finansowych (faktur i rachunków) – przygotowanie do realizacji,
 2. kwitowanie na kopiach raportów kasowych i ich kontrola
 3. udostępnianie informacji publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formie papierowej i elektronicznej,
 4. dokonywanie potrąceń i rozliczeń dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ustawowych zleconych jst;

4a. Informacja o warunkach pracy na ww. stanowisku:

Umowa o pracę z osobą, która wygra nabór na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie zostanie zawarta na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Praca administracyjno-biurowa. Siedziba - Urząd Miejski w Szczebrzeszynie. Konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, sytuacje stresowe, systematyczne doskonalenie, szkolenia. Stanowisko pracy jest wyposażone w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa.

4b. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem (list motywacyjny),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,*
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • podpisane oświadczenie kandydata: o pełnej zdolności do czynności prawnychi korzystania z pełni praw publicznych, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, że cieszy się nieposzlakowaną opinią, *
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celachprzeprowadzenia konkursu na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej o następującej treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie nie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa zawartych w mojej ofercie pracy przez Burmistrza Szczebrzeszyna, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn w celu rekrutacji na wolne stanowisko pracy –referenta księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie”.
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w sytuacji, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn.zm.).

*Wymienione oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej http://bip.szczebrzeszyn.pl zakładka „Nabór do pracy – aktualne rekrutacje”.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie Plac Tadeusza Kościuszki 1 22-460 Szczebrzeszyn z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej” w terminie do dnia 14 kwietnia 2021 r. do godziny 15:30 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

7. Inne informacje:

Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Szczebrzeszyna, która w dniu 16 kwietnia 2021r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego dokona otwarcia kopert z dokumentami aplikacyjnymi, sprawdzi ich kompletność i ustali termin przeprowadzenia rozmów z kandydatami, którzy zostali zakwalifikowani do dalszej części konkursu. Przy otwarciu kopert z aplikacjami mogą być obecni kandydaci. Kandydaci spełniający wymogi formalne którzy zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowani telefonicznie bądź e-mailem i zaproszone do dalszej procedury rekrutacyjnej tj. rozmowy kwalifikacyjnej.Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Informacje związane z procedurą naboru będą udzielane w dniach i godzinach pracy Urzędu pod numerem (84) 6821095 wew. 335. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.szczebrzeszyn.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru będą niezwłocznie odesłane pocztą.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 6590
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Nazwa dokumentu: referent do spraw księgowości budżetowej - 2 etaty z dn. 30 marca 2021 r.
Skrócony opis: Znak: ROK.0050.4.2021, Szczebrzeszyn 30 marca 2021r.Stanowisko pracy: referent do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie – 2 etaty
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Kościk
Osoba, która udostępnia informację: Krystyna Dochalska, kierownik referatu
Data wytworzenia informacji: 30.03.2021
Data udostępnienia informacji: 30.03.2021 14:51:32
Data ostatniej aktualizacji: 20.04.2021 15:39:54
Rejestr zmian