Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Szczebrzeszyn, dnia 17 lutego 2023 roku

OGŁOSZENIE NR ROK.0050.43.2023

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza otwarty konkurs ofert na rok 2023

Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r, poz. 1327 z późn. zm.), zgodnie z uchwałą Nr XXIX/376/2022 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 09 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2023 (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 23 listopada 2022 roku poz. 5673),

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na rok 2023 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przeznaczając na ten cel kwotę 115 000zł.:

W roku 2022 na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wydatkowano łącznie kwotę 120 000 zł;

I. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2023 roku do godziny 15.30 (liczy się data wpływu) lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu korespondencji do Urzędu) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na konkurs zadań pożytku publicznego”.

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej.

Otwarcie ofert nastąpi 13 marca 2023 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Sala Konferencyjna.

 1. Warunki składania ofert.
 2. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r, poz. 2057).
 3. Oferent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.)
 4. Oferent zobowiązany jest podczas realizacji zleconego zadania publicznego, do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej (adekwatnie do charakteru przedsięwzięcia) osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6-7 ustawy z dnia 19 lipca 2019r.o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) oraz wykazania w ofercie konkretnych planowanych działań w tym zakresie.
 5. Oferty powinny spełniać wymogi określone w art.14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. Do oferty konkursowej należy dołączyć:
  1. wypis z właściwej ewidencji podmiotów,
  2. porozumienie między oferentami określające prawa i obowiązki zleceniobiorców w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną,
  3. aktualny statut oferenta.
 7. Wszystkie kserokopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
 8. Rozpatrywane są wyłącznie oferty kompletne, prawidłowe i złożone w terminie.
 9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 10. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania. Podmiot występujący z wnioskiem o przyznanie dotacji zobowiązany jest do posiadania min. 10% finansowego wkładu własnego.
 11. Nie jest wymagany wkład rzeczowy jako element kalkulacji przewidywanych kosztów zadania (wkład ten nie będzie oceniany).

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców gminy Szczebrzeszyn.
 2. Termin realizacji zadania określa się od dnia 15 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
 3. Podmioty składające oferty na realizację zadania publicznego, powinny posiadać niezbędne doświadczenie oraz zasoby rzeczowe i finansowe, pozwalające na wykonanie zadania.
 4. Warunki realizacji zadań:
  1. dostępność do obiektów sportowych oraz sprzętu sportowego,
  2. prowadzenie zadania przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje,
  3. realizacja zadań publicznych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
  4. prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień.
 5. Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji:
  1. zakup strojów, sprzętu sportowego,
  2. ubezpieczenie uczestników zadania,
  3. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych,
  4. wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie sportowe do wysokości 40% dotacji,
  5. opłaty za sędziowanie,
  6. opłaty wpisowe, startowe i licencje,
  7. koszty dowozu zawodników na rozgrywki zorganizowanym transportem (w przypadku używania samochodu prywatnego w wysokości 0,50 zł za km),
  8. inne koszty bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem (oferent określa jakie).
 6. Dotacja nie może być wykorzystana na:
  1. prowadzenie działalności gospodarczej,
  2. zakup środków trwałych,
  3. wypłaty nagród pieniężnych, stypendiów, wynagrodzeń bez względu na sposób nawiązania stosunku pracy (nie dotyczy trenerów),
  4. pokrycie kosztów transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
  5. pokrycie delegacji i biletów indywidualnych zawodników,
  6. zapłaty kar i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta,
  7. na zobowiązania powstałe przed datą rozpoczęcia realizacji zadania publicznego oraz na pokrycie kosztów statutowych, niezwiązanych bezpośrednio z realizacją danego zadania.
 7. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 8. W przypadku, gdy dotacja zostanie przyznana w mniejszej kwocie niż kwota wnioskowana, należy dokonać aktualizacji oferty. Jeżeli oferent we wskazanym terminie nie dokona aktualizacji, zleceniodawca potraktuje to jako odstąpienie od zawarcia umowy.
 9. Wszelkie zmiany zgłaszane są przez oferenta w formie pisemnej i wymagają uzyskania pisemnej zgody zleceniodawcy. Zmiany wymagają sporządzenia aneksu do zawartej umowy. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty realizowanego zadania.

IV.Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 1. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Szczebrzeszyna w dwu etapach: I etap Ocena formalna, II etap Ocena merytoryczna. Na etapie rozpatrywania ofert, oferent może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych załączników. Nieprzedłożenie wymaganych załączników we wskazanym terminie, zleceniodawca potraktuje jako odstąpienie od zawarcia umowy.
 2. Przy ocenie ofert komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
  1. możliwość realizacji zadania, w szczególności warunki lokalowe i zasoby ludzkie, w tym kwalifikacje osób realizujących zadanie (0-10 pkt.);
  2. kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - ocena kosztów kalkulacji pod kątem ich celowości, efektywności wykonania (0-10 pkt.);
  3. zadeklarowany udział środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (0-10 pkt);
  4. możliwość zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (0-10 pkt.);
  5. przewidziana liczba odbiorców (0-10 pkt.);
  6. ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o zlecenie realizacji zadania w zakresie rzetelności i terminowości wykonywania zlecanych zadań oraz rozliczania przekazanych na ten cel środków finansowych (0-10 pkt.).
 3. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 30 pkt., przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą ilość punktów.
 4. Przewodniczący Komisji konkursowej niezwłocznie po zakończeniu prac komisji - nie dłużej niż w terminie 3 dni roboczych – przekazuje całość dokumentacji konkursowej Burmistrzowi Szczebrzeszyna.
 5. Dotacja może zostać przyznana więcej niż jednemu podmiotowi.
 6. Decyzję o wyborze i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Szczebrzeszyna. Od w/w decyzji nie przysługuje tryb odwoławczy.
 7. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert w terminie do 3 dni roboczych zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej.
 8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy wyłonionym Oferentem, a Gminą Szczebrzeszyn.

Jednocześnie Burmistrz Szczebrzeszyna zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 01.03.2023r.

Z możliwości wskazania swoich przedstawicieli do pracy w komisjach konkursowych wyłączone są organizacje i podmioty biorące udział w danym konkursie.

V. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach otwartego konkursu ofert, jest Burmistrz Szczebrzeszyna, z siedzibą przy Placu Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn, tel. 84 6821 095.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem: iod@zeto.lublin.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na powierzenie/wspieranie realizacji zadań Gminy Szczebrzeszyn.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie uniemożliwia wzięcie udziału w otwartym konkursie ofert.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa i podmioty świadczące usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu.
 9. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1781), przetwarzanych w związku z wykonywaniem zadania publicznego, które realizowane będzie po rozstrzygnięciu niniejszego otwartego konkursu ofert, będzie oferent(ci).
 10. Oferent zobowiązany jest stosować RODO oraz ustawę z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, gromadzonych zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, w ramach zadania publicznego, które realizowane będzie po rozstrzygnięciu niniejszego otwartego konkursu ofert.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 109
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Nazwa: ROK.0050.43.2023 Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza otwarty konkurs ofert na rok 2023 /w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym/
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Tyszko, kierownik referatu
Osoba, która udostępnia informację: Jolanta Tyszko, kierownik referatu
Data wytworzenia informacji: 17.02.2023
Data udostępnienia informacji: 17.02.2023 15:04:22
Data ostatniej aktualizacji: 20.03.2023 13:51:23
Rejestr zmian